• پیش ثبت نام آغاز شد
    پیش ثبت نام آغاز شد : برای اطلاع از جزئیات آزمون ورودی و همچنین پیش ثبت نام به قسمت ثبت. نام مراجعه کنید. ریاست محترم انجمن اولیا و مربیان مدرسه راهنمایی دخترانه ... پیش ثبت نام آغاز شد : برای اطلاع از جزئیات آزمون ورودی و همچنین پیش ثبت نام به قسمت ثبت. نام مراجعه کنید. ریاست محترم انجمن اولیا و مربیان مدرسه راهنمایی دخترانه ... پیش ثبت نام آغاز شد : برای اطلاع از جزئیات آزمون ورودی و همچنین پیش ثبت نام به قسمت ثبت. نام مراجعه کنید. ریاست محترم انجمن اولیا و مربیان مدرسه راهنمایی دخترانه ...پیش ثبت نام آغاز شد : برای اطلاع از جزئیات آزمون ورودی و همچنین پیش ثبت نام به قسمت ثبت. نام مراجعه کنید. ریاست محترم انجمن اولیا و مربیان مدرسه راهنمایی دخترانه ...
  • پیش ثبت نام آغاز شد
    پیش ثبت نام آغاز شد : برای اطلاع از جزئیات آزمون ورودی و همچنین پیش ثبت نام به قسمت ثبت. نام مراجعه کنید. ریاست محترم انجمن اولیا و مربیان مدرسه راهنمایی دخترانه ... پیش ثبت نام آغاز شد : برای اطلاع از جزئیات آزمون ورودی و همچنین پیش ثبت نام به قسمت ثبت. نام مراجعه کنید. ریاست محترم انجمن اولیا و مربیان مدرسه راهنمایی دخترانه ... پیش ثبت نام آغاز شد : برای اطلاع از جزئیات آزمون ورودی و همچنین پیش ثبت نام به قسمت ثبت. نام مراجعه کنید. ریاست محترم انجمن اولیا و مربیان مدرسه راهنمایی دخترانه ...پیش ثبت نام آغاز شد : برای اطلاع از جزئیات آزمون ورودی و همچنین پیش ثبت نام به قسمت ثبت. نام مراجعه کنید. ریاست محترم انجمن اولیا و مربیان مدرسه راهنمایی دخترانه ...
  • پیش ثبت نام آغاز شد
    پیش ثبت نام آغاز شد : برای اطلاع از جزئیات آزمون ورودی و همچنین پیش ثبت نام به قسمت ثبت. نام مراجعه کنید. ریاست محترم انجمن اولیا و مربیان مدرسه راهنمایی دخترانه ... پیش ثبت نام آغاز شد : برای اطلاع از جزئیات آزمون ورودی و همچنین پیش ثبت نام به قسمت ثبت. نام مراجعه کنید. ریاست محترم انجمن اولیا و مربیان مدرسه راهنمایی دخترانه ... پیش ثبت نام آغاز شد : برای اطلاع از جزئیات آزمون ورودی و همچنین پیش ثبت نام به قسمت ثبت. نام مراجعه کنید. ریاست محترم انجمن اولیا و مربیان مدرسه راهنمایی دخترانه ...پیش ثبت نام آغاز شد : برای اطلاع از جزئیات آزمون ورودی و همچنین پیش ثبت نام به قسمت ثبت. نام مراجعه کنید. ریاست محترم انجمن اولیا و مربیان مدرسه راهنمایی دخترانه ...
  
انجمن اولیا و مربیان


برگزاری جلسه
با برگزاری این جلسه در مدرسه مشکلات دانش اموزان بررسی شد
برگزاری جلسه
با برگزاری این جلسه در مدرسه مشکلات دانش اموزان بررسی شد
برگزاری جلسه
با برگزاری این جلسه در مدرسه مشکلات دانش اموزان بررسی شد
برگزاری جلسه
با برگزاری این جلسه در مدرسه مشکلات دانش اموزان بررسی شد
سایر فعالیت ها


برگزاری جلسه
با برگزاری این جلسه در مدرسه مشکلات دانش اموزان بررسی شد
ادامه مطلب
برگزاری جلسه
با برگزاری این جلسه در مدرسه مشکلات دانش اموزان بررسی شد
برگزاری جلسه
با برگزاری این جلسه در مدرسه مشکلات دانش اموزان بررسی شد
برگزاری جلسه
با برگزاری این جلسه در مدرسه مشکلات دانش اموزان بررسی شد
ورود اعضا


اطلاعات تماس


آدرس مدرسه : چهار باغ بالا - کوچه مسجدالرضا - پلاک 93

تلفن: 03116242252

تلفن: 03116240443